FOREIGN INVESTMENTS

Business and Public Sector Strategic Planning, Foreign and Business Investments , National and EU Subsidies SETTIM Consulting is your constant partner in the full monitoring of the preparation of your investment. Your company and all verification procedures, the readiness to apply for financial support/subsidies and advising throughout the process of preparing documents and procedures, implementation…

ИПАРД 2018-Откупни центри за овошје и зеленчук

За инвестиции во откупни центри за овошје и зеленчук ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и…

ИПАРД 2018-Производствени капацитети за вино

За инвестиции во подобрување на квалитетот на виното, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и третман…

ИПАРД 2018-Капацитети за преработка на месо

За инвестиции во преструктуирање на производни капацитети за преработка на месо, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори…

ИПАРД 2018-Кланица за живина

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЖИВИНА ИПАРД кофинансира со грант од 50%.  Минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и…

ИПАРД 2018-Кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ/ЈАГНИЊА ИПАРД ИПАРД кофинансира со грант од 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска…

ИПАРД 2018-Капацитети за млечни производи

За инвестиции во модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за млечни производи, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра, во мерка Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи. Овој процент на кофинансирање…

ИПАРД 2018-Собирни центри за млеко

За инвестиции во воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од…

ИПАРД 2018-Фарми за молзни крави,овци,кози и тов

Поседувате или сакате да направите нова фарма на крави, кози или овци? ИПАРД е добро решение за секторот добиток (млечни или за гоење) до ниво на обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма:

ИПАРД 2018-Одгледување зеленчук и компири

Оваа инвестиција е поддржана со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70% (за планински места) за  ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПЛАСТЕНИЦИ И СТАКЛЕНИЦИ КАКО И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК НА ОТВОРЕНО. Се поддржува исто така одгледување на комир, печурки и легуминозни растенија.